รับตรง60 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2560 (4 รอบ)

รับตรง60 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2560 (4 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 17 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559
 • รอบ 2 : 20 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559
 • รอบ 3 : 18 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2559
 • รอบ 4 : 22 สิงหาคม – 23 กันยายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการบริหาร 50 คน
   • การจัดการการท่องเที่ยว 50 คน
 • คณะวิเทศศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • วิเทศธุรกิจ : จีน 50 คน
   • จีนศึกษา 40 คน
   • ไทยศึกษา 30 คน
   • ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส 30 คน
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
   • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 คน
   • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 40 คน
   • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 40 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร์ ภูเก็ต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามแต่ละคณหรือสาขาวิชากำหนด
 • หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 510 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลางชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์