รับตรง60 โควตา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560

รับตรง60 โควตา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต
  • สาขาวิชาการจัดการการบริการ 50 คน
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์