รับตรง59 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม (รอบ 2)

รับตรง59 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ ระบบปกติ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • ภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์
   • ภาษาไทย
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการกีฬา
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารการบิน
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-การประมง
   • เครื่องจักรกลเกษตร
   • เทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
   • การโรงแรมและภัตตาคาร
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีพลังงาน
   • เทคโนโลยีพลังงาน-เทียบโอน
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ ระบบพิเศษ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนรับ

 • ระบบปกติ 900 คน
 • ระบบพิเศษ 170 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยหรือสมัครด้วยตนเองที่กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: