รับตรง59 รร.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 รร.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การท่องเที่ยว
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากทุกรายวิชา 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 490 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์