รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2559 (รอบ 3)

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2559 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 25 พฤษภาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศาสตร์เพื่อมุคคเทศก์และการท่องเที่ยว
   • การพัฒนาชุมชน-การจัดการองค์กรชุมชน
   • การพัฒนาชุมชน-ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสารสนเทศ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ชีววิทยาประยุกต์-จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยาประยุกต์-เทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์น้ำ
   • เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นาฏยรังสรรค์
   • ทัศนศิลป์
   • การออกแบบ
   • ดนตรีไทย
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์-ดนตรีคลาสสิก
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 870 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: