TCAS/รับตรง61 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

รับตรง59 เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 31 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทยและบิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี – หรือ ผู้สมัครที่เป็นบุตรธิดาของทหาร ตำรวจ ครู ราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) โดยที่บิดาหรือมารดาต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยพิจารณาจากรายได้รวมของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • กอ.รมน.ภาค 1
  • กาญจนบุรี จันทบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  • 5 คน
 • กอ.รมน.ภาค 2
  • หนองคาย
  • 2 คน
 • กอ.รมน.ภาค 3
  • เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก
  • 3 คน
 • กอ.รมน.ภาค 4
  • ชุมพร ยะลา ปัตตานี
  • 6 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10