รับตรง59 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา 75 คน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า 60 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • วิศวกรรมโยธา, มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า, มีผลการสอบ O-NET อังกฤษ คณิต วิทย์
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษาชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์