รับตรง59 ภาคปกติ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ภาคปกติ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีโยธา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เคมี
  • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การตลาด-การจัดการค้าปลีก
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขางวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์