รับตรง59 ผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

รับตรง59 ผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชน ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 27 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สายวิทย์-คณิต ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งต่อไปนี้ บุรีรัมย์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ ระนอง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT ไม่ต่ำกว่า 60%
 • มีผลการสอบ PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 60%
 • มีผลการสอบ PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 40%
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6