TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 จิตวิทยา-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 เมษายน – 8 มิถุนายน 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ภาคจิตวิทยา
   • สาขาจิตวิทยาคลินิก 25 คน
   • สาขาจิตวิทยาชุมชน 25 คน
   • สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 25 คน
   • สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 25 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์

จำนวนรับ

 • 100 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์