TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 ภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 11 มิถุนายน 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.25
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์

จำนวนรับ

 • 90 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์