TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง59 โควตา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรงทั่วไป สาขาวิชาการจัการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะบริหารศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาจากดรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบ GCSE, IGCSE, GCE O’Level, GCE A’Level, IB Certificate หรือ IB Diploma
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • นักเรียนชาวต่างชาติ 10 คน
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับสากล เช่น TOEFL, IELTS (ถ้ามี)
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6