TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

ปฏิทินการสอบ60 TU-STAR สำหรับยื่นรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (ปรับปรุง/ลดรอบสอบ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศปฏิทินการสอบ TU-STAR ซึ่งใช้สำหรับยื่นรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง/ลดรอบสอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1/2559
  • รับสมัคร : 6 – 12 มิถุนายน 2559
  • สอบ : 3 กรกฎาคม 2559
  • สนามสอบ : มธ.ศูนย์รังสิต
 • ครั้งที่ 2/2559 (ยกเลิก)
  • รับสมัคร : 11 – 17 กรกฎาคม 2559
  • สอบ : 7 สิงหาคม 2559
  • สนามสอบ : มธ.ศูนย์รังสิต
 • ครั้งที่ 3/2559
  • รับสมัคร : 22 – 28 สิงหาคม 2559
  • สอบ : 18 กันยายน 2559
  • สนามสอบ : มธ.ศูนย์รังสิต และขอนแก่น
 • ครั้งที่ 4/2559
  • รับสมัคร : 12 – 18 กันยายน 2559
  • สอบ : 9 ตุลาคม 2559
  • สนามสอบ : มธ.ศูนย์รังสิต, สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่
 • ครั้งที่ 5/2559
  • รับสมัคร : 24 – 30 ตุลาคม 2559
  • สอบ : 20 พฤศจิกายน 2559 → 19 พฤศจิกายน 2559
  • สนามสอบ : มธ.ศูนย์รังสิต
 • ครั้งที่ 6/2559 (ยกเลิก)
  • รับสมัคร : 21 – 27 พฤศจิกายน 2559
  • สอบ : 18 ธันวาคม 2559
  • สนามสอบ : มธ.ศูนย์รังสิต
 • ครั้งที่ 1/2560 (ยกเลิก)
  • รับสมัคร : 19 – 25 ธันวาคม 2559
  • สอบ : 15 มกราคม 2560
  • สนามสอบ : มธ.ศูนย์รังสิต
 • ครั้งที่ 2/2560 (ยกเลิก)
  • รับสมัคร : 19-15 มกราคม 2560
  • สอบ : 5 กุมภาพันธ์ 2560
  • สนามสอบ : มธ.ศูนย์รังสิต

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คณะที่ใช้คะแนนสอบ TU-STAR

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • การบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี 5 ปี ตรี+โท
  • การบริหารธุรกิจ 5 ปี ตรี+โท
  • (เมนูสอบ STAR 01 หรือ 02)
  • (หน้า 13)
  • บริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • (เมนูสอบ STAR 01 หรือ 02)
  • (หน้า 14)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
  • (เมนูสอบ STAR 02 + วิชา 303)
  • (หน้า 15)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (ยกเลิก กลับไปใช้รับตรงแบบเก่า)
  • (หน้า 16)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • (เมนูสอบ STAR 00 + วิชา 305)
  • (หน้า 17)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • (เมนูสอบ STAR 00 )
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • (เมนูสอบ STAR 00 + วิชา 401)
  • (หน้า 18)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วัสดุศาสตร์
  • สถิติ
  • (เมนูสอบ STAR 00)
  • (หน้า 19)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (เมนูสอบ STAR 05)
  • (หน้า 20)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-ผู้ที่ไม่ขอรับทุนการศึกษา
  • พยาบาลศาสตร์-ผู้ขอรับทุนการศึกษา
  • (เมนูสอบ STAR 05)
  • (หน้า 21)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • (เมนูสอบ STAR 03 + วิชา 316)
  • การผังเมือง
  • (เมนูสอบ STAR 03 หรือ 07)
  • (หน้า 22)
  • การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี-ภาคภาษาอังกฤษ
  • (เมนูสอบ STAR 02)
  • (หน้า 23)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์-ศูนย์รังสิต
  • อนามัยชุมชน-ศูนย์ลำปาง
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม-ศูนย์ลำปาง
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-ศูนย์ลำปาง
  • (เมนูสอบ STAR 05)
  • (หน้า 24)
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • วิทยาการเรียนรู้
  • (เมนูสอบ STAR 00)
  • (หน้า 25)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • วิศวกรรมโยธา/เคมี/เครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์/และอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (เมนูสอบ STAR 03)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการวิศวกรรม
  • (เมนูสอบ STAR 03 หรือ 07)
  • (หน้า 26)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
  • (เมนูสอบ STAR 05)
  • (หน้า 27)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์-ศูนย์ลำปาง
  • (เมนูสอบ STAR 00)
  • (หน้า 28)

เมนูสอบ

 • STAR 00
  • TU STAR 100
  • (หน้า 11, 30)
 • STAR 01
  • TU STAR 100, 201
  • (หน้า 11, 31)
 • STAR 02
  • TU STAR 100, 202
  • (หน้า 11, 32)
 • STAR 03
  • TU STAR 100, 201, 203A
  • (หน้า 11, 33)
 • STAR 04
  • TU STAR 100, 201, 203A, 203B
  • (หน้า 11, 34)
 • STAR 05
  • TU STAR 100, 201, 203
  • (หน้า 11, 35)
 • STAR 06
  • TU STAR 100, 204
  • (หน้า 11, 36)
 • STAR 07
  • TU STAR 100, 202, 204
  • (หน้า 11, 37)

คำอธิบายรายวิชาสอบ

 • TU STAR 100
  • Critical Thinking Reading and Writing : ทักษะการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
  • Modern World Literacy : ความเท่าทันโลกสมัยใหม่
  • Communicative in English : การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 6)
 • TU STAR 201
  • คณิตศาสตร์ 1 สายวิทย์
  • (หน้า 7)
 • TU STAR 202
  • คณิตศาสตร์ 2 สายศิลป์
  • (หน้า 7)
 • TU STAR 203
  • 203A-ฟิสิกส์
  • 203B-เคมี
  • 203C-ชีววิทยา
  • (หน้า 7)
 • TU STAR 204
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 7)
 • TU STAR 303
  • ความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์
  • (จัดสอบปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น)
  • (หน้า 8)
 • TU STAR 305
  • ความถนัดเฉพาะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
  • (จัดสอบปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น)
  • (หน้า 8)
 • TU STAR 316
  • ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (จัดสอบปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น)
  • (หน้า 8)
 • TU STAR 401
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • (จัดสอบปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น)
  • (หน้า 9)

รายละเอียด

 • คะแนน TU STAR มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ
 • อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 42)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44