รับตรง59 ภาคปกติ รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2559

รับตรง59 ภาคปกติ รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • คณะอื่นๆ
  • 15 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2559
  • (หน้า 7)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • 4 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559
  • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ศิลปะและการออกแบบ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • รัฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงินและการธนาคาร
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมเครื่องกล
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษาไทย
  • พละศึกษา
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 5)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT / PAT – เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ และครุศาสตร์
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์