รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏภูเก็ต 2559

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏภูเก็ต 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 4, 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 2, 7)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ-นานาชาติ
   • การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
  • (หน้า 2, 8)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์
  • (หน้า 3, 10)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์
   • ศิลปะการจัดการแสดง
   • นวัตกรรมการออกแบบ
   • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   • ศิลปกรรม
  • (หน้า 3, 7)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (Young Professional Retailer)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 3, 9)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้อง 125 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์