TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ ม.เกษตร-สุพรรณบุรี 2559

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 เมษายน – 22 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET โดยวิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5