รับตรง59 การสอนภาษาจีนฯ-พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 การสอนภาษาจีนฯ-พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะได้รับ 2 ปริญญา คือ
  • B.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • B.A. (Teaching Chinese as a Foreign Language) จาก Southwest University
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์