รับตรง59 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

รับตรง59 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ศาสนาและปรัชญา
   • ภาษาอังกฤษ
   • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   • สารสนเทศศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
   • (หน้า 11, 4)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
   • (หน้า 11, 5)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการ
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการการโรงแรม
   • (หน้า 11, 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วาริชศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถิติ)
   • (หน้า 12, 6)
 • คณะโลจิสติกส์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 12, 7)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • (หน้า 12, 7)
 • คณะศึกษาศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • เทคโนโลยีทางการศึกษา
   • (หน้า 12, 8)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-ภาคปกติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจ-การเงิน
   • บริหารธุรกิจ-การตลาด
   • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การติดต่อสื่อสาร-การทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   • การติดต่อสื่อสาร-การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
   • (หน้า 13, 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ PAT เฉพาะคณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 1,180 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9, 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์