รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558

โครงการรับตรง การศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 12 (เพิ่มเติม) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ — 30 คน

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทย และผู้มีอายุเกิน 15 ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร เทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่ามาแล้วสามารถนำผลการเรียนที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)มายื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามหลักสูตรของสาขาวิชา ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ http://www.rg.ssru.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์