รับตรง59 ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) ม.ราชภัฏธนบุรี 2559 (รอบที่ 1)

รับตรง59 ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) ม.ราชภัฏธนบุรี 2559 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์ 07.00 – 19.00 น.) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 4 พฤษภาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การจัดการชุมชน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจนำเที่ยว
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจการโรงแรม
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • การตลาด-เทียบโอน

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นใบสมัคร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

เว็บไซต์