รับตรง59 การจัดการ-ภาคพิเศษ ม.เกษตร-กำแพงแสน 2559 (รอบแรก)

รับตรง59 การจัดการ-ภาคพิเศษ ม.เกษตร-กำแพงแสน 2559 (รอบแรก)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 29 มีนาคม – 26 เมษายน 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 29 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT 1
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งภาควิชาการจัดการและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์