รับตรง59 ภาคนอกเวลาราชการ ราชภัฏจันทรเกษม 2559

รับตรง59 ภาคนอกเวลาราชการ ราชภัฏจันทรเกษม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 เมษายน – 12 กรกฏาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรีสากล
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการผลิต
   • อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม-เทียบโอน
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารศาสตร์ดิจิตอล
   • การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
   • วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเงินการธนาคาร
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • การตลาด-เทียบโอน
   • การจัดการ-เทียบโอน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)
 • (เวลาเรียน จ.-พฤ. 17.30-21.30 และ อา. 08.30-21.30)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์