TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

  • ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือคนไทยที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่ได้เรียนภาษาไทย
  • เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และได้รับรองเอกสารการจบหลักสูตรว่าเป็นเอกสารจริงจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ หรือสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ และได้รับการรับรองเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยในระดับสื่อสารเบื้องต้นได้ โดยผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาไทยที่ภาควิชาจัดสอบ หรือ ผ่านการพิจารณาของภาควิชา ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา หรือ ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาไทยมาก่อน จะต้องเข้าอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมวิชาภาษาไทย (** ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมการศึกษา)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 5 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 90110

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ