รับตรง59 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559

รับตรง59 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 21 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • ประเภทเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • (หน้า 3)
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
   • (หน้า 3)
  • สูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
   • (หน้า 3)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเป็นผู้ประกอบการ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการธุรกิจนานาชาติ
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • (หน้า 4)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
   • เกษตรศาสตร์-พืชสวน-
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาธารณสุขชุมชน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง-เทียบโอน
   • (หน้า 4)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • (หน้า 4)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ-นานาชาติ
   • สารสนเทศศาสตร์
   • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ (2)

 • ประเภทเรียนวันศุกร์-เสาร์ เวลา 18.00-21.00 น./อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การจัดการธุรกิจนานาชาติ
   • การจัดการ-เทียบโอน
  • (หน้า 5)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
   • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6, 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นใบสมัคร

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์