รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เปิดรับศมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มีนาคม – 30 เมษายน 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • การท่องเที่ยว
   • วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปกรรม
   • ดนตรี
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • การจัดการทั่วไป-เทียบโอน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคนิคการสัตวแพทย์
   • การประมง
   • สัตวศาสตร์
   • บริหารธุรกิจการเกษตร
   • พืชศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีการผลิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง-เทียบโอน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและยังไม่เคยสมัครในรอบสอบคัดเลือกทั่วไป
 • นักเรียนที่เคยสมัครในรอบสอบคัดเลือกทั่วไปและชำระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่ ติดต่อยื่นความประสงค์เข้าในสาขาที่เปิดรับได้เลย
 • ผู้ที่ยังไม่เคยสมัครสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์