รับตรง59 ภาคปกติ ระบบรับตรง ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ภาคปกติ ระบบรับตรง ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สาขาที่มีการสอบ
  • 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559
  • (หน้า 9, 13)
 • สาขาที่ไม่มีการสอบ
  • 21 มีนาคม – 31 กรกฏาคม 2559
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ โดยไม่มีการสอบ (หน้า 2-7)

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • การบัญชี
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ช่างกลโรงงาน
  • ช่างกลยนต์
  • (หน้า 2)
 • ระดับปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนรายวิชา)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัณชี
  • หลักสูตรวิทลาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เครื่องจักรกลเกษตร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • (หน้า 3)
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อมแขนงอนามัยสิ่งเเวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคนิคการสัตวแพทย์
   • เครื่องจักรกลเกษตร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การจัดการทางวัฒนธรรม
   • สารสนเทศศาสตร์
   • พัฒนาสังคม
   • ภาษาจีนธุรกิจ
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ โดยมีการสอบ (หน้า 8-13)

 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรสาธารณสุขสาตรบัณฑิต
   • การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
  • (หน้า 8)
 • ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์
   • การศึกษาปฐมวัย
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. หรือ เทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หรือยื่นใบสมัคร

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตันเองที่ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในมือง

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์