รับตรง59 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 22 เมษายน 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เรียนสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกัน ดังนี้
  • วิทยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
  • คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • น้ำหนักไม่ควรน้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่ควรมากกว่า 70 กิโลกรัม
 • ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 ชีวะ อังกฤษ ไทย สังคม โดยมีคะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 30%
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 18 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์