โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าฯธนบุรี 2557

โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าฯธนบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ — 30 คน
  • วิศวกรรมเคมี — 48 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล — 55 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) — 35 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ — 45 คน
  • วิศวกรรมโยธา — 25 คน
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด — 10 คน
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) — 15 คน
  • วิศวกรรมวัสดุ — 19 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม — 15 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) — 30 คน
  • วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) — 20 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) — 20 คน
  • วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) — 30 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) — 10 คน
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) — 15 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า — 30 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) — 12 คน
  • วิศวกรรมเมคคาทรกนิกส์ — 16 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ — 30 คน
  • วิศวกรรมเครื่องมือ — 19 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ — 12 คน
  • สถิติ — 12 คน
  • จุลชีววิทยา — 24 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร — 12 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ — 12 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ — 36 คน
  • เคมี — 36 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) — 40 คน
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) — 20 คน
  • วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.) — 40 คน
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) — 20 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) — 30 คน
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) — 20 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ.) — 60 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ.) — 60 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.) — 60 คน
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า) — 60 คน
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ — 20 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย — 20 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) — 30 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ — 60 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • มีเดียอาตส์ — 45 คน
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ — 12 คน
  • เทคโนโลยีมีเดีย — 30 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://admission.kmutt.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ