TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง59 การจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2559

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ หลักสูตรสองภาษา ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ หลักสูตรสองภาษา (Hospitality Business Management for the Elderly (Bilingual Program)) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 • (หน้า 2)
 • (อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำหรับการศึกษา หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-909-3021
หน้า: 1 2 3 4