รับตรง59 ธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ 4 ปี 3 ปริญญา ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ 4 ปี 3 ปริญญา ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ เรียน 4 ปี 3 ปริญญาจาก 3 ประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • ปริญญาบัตร 3 ปริญญา จากทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้
  • 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ จาก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2. Bachelor of Science in International Business Administration จาก Montpellier Business School ประเทศฝรั่งเศส
  • 3. Bachelor of Business จาก La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หากไม่ถึง 2.50 ต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์