รับตรง59 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-เทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-เทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ เทียบเข้า คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 1 เมษายน – 8 มิถุนายน 2559
 • สมัครด้วยตนเอง, สมัครทางอีเมล
  • 1 เมษายน – 10 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบพิเศษ เทียบเข้า
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน
   • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม 50 คน
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่แต่ละวิชากำหนด
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคนิคคอมพิวเตอร์, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม
   • สาขาศิลปกรรม, จิตรกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, การผลิตวีดีทัศน์, การถ่ายภาพมัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์