รับตรง59 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • ประมง
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การพัฒนาสังคม
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)
 • (กรณีผู้สมัครมีผลการสอบ GAT/PAT, O-Net หน้า 6)
 • (กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบ GAT/PAT, O-Net หน้า 7)

จำนวนรับ

 • รวม 1,625 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 7, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์