รับตรง59 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คุณวุฒิม.6/ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • คณะอื่นๆ
  • 29 มีนาคม – 22 เมษายน 2559
  • (หน้า 2)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • 5 – 29 เมษายน 2559
  • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • (หน้า 5)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมเครื่องกล
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อาหารและโภชนาการ-ภาคสมทบ
   • เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การออกแบบแฟชั่น
  • (หน้า 9)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมสิ่งทอ
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  • (หน้า 11)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การตลาด-การบริหารการตลาด
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 2, 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะที่ต้องการสมัคร
 • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์