รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ (คณะดำเนินการเอง) คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 24 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี 250 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด 200 คน
   • การจัดการ 200 คน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คน
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ 50 คน
   • บริหารการเงิน 200 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 50 คน
   • การจัดการการประกอบการ 50 คน
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน
   • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 50 คน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 200 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีไม่ถึง 2.50 จะต้องสอบข้อเขียน
 • นักเรียนสายสามัญต้องมีผลสอบ GAT
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 1,500 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์