รับตรง59 ACC.BIZ.SMART ตรี+โท คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ACC.BIZ.SMART ตรี+โท คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ หลักสูตร ACC.BIZ.SMART (เรียน 5 ปี 2 ปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท) คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า )

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • ACC-SMART – หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 80 คน
  • BIZ-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 80 คน
  • CEO-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 80 คน
  • HR-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 80 คน
  • IB-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 80 คน
  • MK-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 80 คน
  • IT-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 80 คน
  • BIT-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 80 คน
  • ECOM-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 80 คน
  • ECON-SMART – หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 80 คน
  • FM-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 80 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • นักเรียนสายสามัญ ต้องมีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 880 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน/ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์