รับตรง59 ศิษย์ก้นกุฏิ-ความสามารถดนตรี ม.มหาสารคาม 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ศิษย์ก้นกุฏิ-ความสามารถดนตรี ม.มหาสารคาม 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรีและผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 25 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 7)

สาขาวิชาและเครื่องมือเอกที่เปิดรับ

 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • สาขาดนตรีพื้นบ้าน
   • โปงลาง
   • โหวด
   • พิณแคน
   • ขับร้องหมอลำ
   • อื่นๆตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณารับเข้าศึกษา
  • สาขาดนตรีไทย
   • ระนาดเอก
   • ระนาดทุ้ม
   • จะเข้
   • ฆ้องวงใหญ่
   • อื่นๆตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณารับเข้าศึกษา
  • สาขาดนตรีตะวันตก
   • Classical Guitar
   • Saxophone
   • Hi-Brass
   • Low-Brass
   • Percussion
   • Violin
   • Piano
   • Flute
   • Clarinet
   • อื่นๆตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณารับเข้าศึกษา
 • (หน้า 2, 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีความสามารถดีเด่นด้านตรี และทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบทักษะทางด้านดนตรี
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์