รับตรง59 พยาบาลศาตร์ และผู้ช่วยพยาบาล สภาการพยาบาล 2559

รับตรง59 พยาบาลศาตร์ และผู้ช่วยพยาบาล สภาการพยาบาล 2559

สภาการพยาบาล และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 20 เมษายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 50 คน
 • หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทย์-คณิต ทั้งชาย และหญิง
  • สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือเป็นบุตรธิดา ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีผลการสอบ O-NET
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
  • ต้องได้รับการคัดเลือกและการสนับสนุนเพื่อสมัครเข้าศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่สำเร็จการศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือจากผู้บังคับบัญชาของบิดา/มารดา
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งชาย และหญิง
  • สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือเป็นบุตรธิดา ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
  • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ต้องได้รับการคัดเลือกและการสนับสนุนเพื่อสมัครเข้าศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่สำเร็จการศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือจากผู้บังคับบัญชาของบิดา/มารดา
  • หากกรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยศึกษา หรือ ที่ต้นสังกัดของบิดา/มารดา
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6