รับตรง59 เพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 เพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการเพชรเทคโนโลยี (โครงการที่คณะดำเนินการเอง) คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 – 22 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีการอาหาร 10 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 10 คน
  • เทคโนโลยีการเกษตร 10 คน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 10 คน
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์