รับตรง59 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.ทักษิณ 2559

รับตรง59 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.ทักษิณ 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง วิธีทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • ได้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 ครั้งที่ 1/2559
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4