รับตรง59 เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

รับตรง59 เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 17 เมษายน 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  • ประเภทรับตรงทั่วไป
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ 20 คน
  • ประเภทโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ประเภทรับตรงทั่วไป
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการสอบ GAT/PAT 1
  • ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปีการศึกษา 2559
 • ประเภทโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
  • สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมในประเทศ หลักสูตรสองภาษา หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.30 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 วิชา หรือ GCE ไม่ต่ำกว่า C หรือ O Level Pass หรือ
   • มีผลการสอบ GED อย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชาตั้งแต่ 2,250 คะแนน
  • หากมีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
   • TOEFL-PBT — ไม่ต่ำกว่า 477 หรือ
   • TOEFL-CBT — ไม่ต่ำกว่า 123 หรือ
   • TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
   • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ
   • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 60
  • หามีผลการสอบ SAT (Critical Reading and Maths) ไม่ต่ำกว่า 1,000 จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6