รับตรง59 ผู้มีทักษะพิเศษสำหรับครูสุขศึกษา,พลศึกษา มศว 2559

รับตรง59 ผู้มีทักษะพิเศษสำหรับครูสุขศึกษา,พลศึกษา มศว 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ผู้มีทักษะพิเศษสำหรับครูสุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 17 เมษายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพลศึกษา
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • พลศึกษา 53 คน
   • สุขศึกษาและพลศึกษา 24 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีทักษะพิเศษเฉพาะในแต่ละชนิดกีฬา พร้อมเอกสารประวัติทางด้านกีฬา (Portfolio) (ถ้ามี)
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปีการศึกษา 2559
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • ยื่นแฟ้มผลงาน-ถ้ามี
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์