รับตรง59 ผู้มีทักษะพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 ผู้มีทักษะพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ผู้มีทักษะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 17 เมษายน 2559
 • (หน้า 8)

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย 26 คน
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล 16 คน
   • ดุริยางคศาสตร์สากล 10 คน
 • (หน้า 2)

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสาร

 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตร 2 ภาษา
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 5 คน
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 5 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรม ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ภูมิภาค ประเทศ นานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในสาขาต่างๆ
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสาร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านการออกแบบนวัตกรรมสื่อสารในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ภูมิภาค ประเทศ นานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในสาขาต่างๆ
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • (หน้า 5)
 • (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม หน้า 6)
 • (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสาร หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์