โครงการคัดเลือกตรง หลังแอดมิชชั่นกลาง พระจอมเกล้าฯธนบุรี 2556

โครงการคัดเลือกตรง หลังแอดมิชชั่นกลาง พระจอมเกล้าฯธนบุรี 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกตรงหลังแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี — 10 คน
  • วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) — 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ — 7 คน
  • สถิติ — 10 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ — 10 คน
  • จุลชีววิทยา — 10 คน
 • คณะครุศาสตร์ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน — 40 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) — 10 คน
  • สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) — 15 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) — 10 คน
  • ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) — 15 คน

จำนวนรับ

 • รวม 132 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ส่วนคัดเลือกนักศึกษา ที่ http://admission.kmutt.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ