รับตรง59 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 17 เมษายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตร 2 ภาษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2559
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกธุรกิจการ ประจำปีการศึกษา 2559
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4