รับตรง59 การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 18 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2559
 • รอบที่ 2 : 13 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)
 • (กรณีได้นิสิตครบตามจำนวนที่ประกาศไว้แล้ว ทางคณะขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดรับรอบที่ 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • มีผลการสอบ GAT-ตอน2 / PAT 2 ครั้งที่ 1/2559 หรือ 2/2559
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 75 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์