TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 คณะวิทยาการจัดการ-ภาคพิเศษ ม.เกษตร-ศรีราชา 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 8 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การเงินและการลงทุน 50 คน
  • การจัดการ 50 คน
  • การตลาด 50 คน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ 50 คน
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 50 คน
  • การบัญชีบริหาร 50 คน
  • การจัดการโลจิสติกส์ 50 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 หรือวิชาสามัญ
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5