โครงการสอบตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2557

โครงการสอบตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2557

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • สาขาวิชา เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
   • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา คณิตศาสตร์
   • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชา สถิต
   • สาขาวิชา ชีววิทยา
   • สาขาวิชา จุลชีววิทยา
   • สาขาวิชา เคมี
   • สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ
   • สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด)
   • สาขาวิชา ฟิสิกส์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • สาขาวิชา คณิตศาสตร์
   • สาขาวิชา เคมี
   • สาขาวิชา ชีววิทยา
   • สาขาวิชา ฟิสิกส์
   • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี
   • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
   • สาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย์
   • สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะพลศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
   • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา ผู้นํานันทนาการ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • สาขาวิชา พลศึกษา
   • สาขาวิชา สุขศึกษา
   • สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา จิตวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา
   • สาขาวิชา วรรณกรรมสําหรับเด็ก
   • สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา
   • สาขาวิชา ภาษาเพื่ออาชีพ
   • สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส
   • สาขาวิชา ภาษาตะวันออก (เกาหลี, เขมร, เวียดนาม, จีน, ญี่ปุ่น)
   • สาขาวิชา ภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน)
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • สาขาวิชา ภาษาไทย
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา ทัศนศิลป์ (เซรามิกส์, ศิลปะจินตทัศน์, ศิลปวัฒนธรรม)
   • สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์สากล, การออกแบบเพื่อการแสดง, การแสดงและกำกับการแสดง)
   • สาขาวิชา การออกแบบทัศนศิลป์ (การออกแบบสื่อสาร, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบแฟชั่น, การออกแบบเครื่องประดับ)
   • สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
   • สาขาวิชา ศิลปศึกษา
   • สาขาวิชา นาฏศิลป์
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
  • สาขาวิชา การประถมศึกษา
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
   • สาขาวิชา การพัฒนาชุมชนเมือง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • วิชาเอก การเมืองการปกครอง
   • วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
   • วิชาเอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม(เอกคู่)
   • วิชาเอก การตลาด
   • วิชาเอก การเงิน
   • วิชาเอก ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • สาขาวิชา สังคมศึกษา
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)
   • สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสาร (การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ)
   • สาขาวิชา ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (การผลิตภาพยนต์และสื่อดิจิตอล, การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนต์, การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
   • สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

จำนวนรับ

 • รวม 2901 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://admission.swu.ac.th/
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัคร โครงการต่างๆ ได้มากกว่า 1 โครงการ และในแต่ละโครงการสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ถ้าเวลาในการสอบข้อเขียนของหลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ไม่ตรงกัน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์