รับตรง59 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 30 มีนาคม – 3 มิถุนายน 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 30 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 10 คน
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 20 คน
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 15 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีตะวันตก ทั้งด้านขับร้อง หรือบรรเลง
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบทฤษฎี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์