รับตรง59 ผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลา-ภูเก็ต 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 ผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลา-ภูเก็ต 2559 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 1 – 29 เมษายน 2559
 • รอบที่ 2 : 1 – 30 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-นานาขาติ
   • การจัดการการบริการ 50 คน
   • การจัดการการท่องเที่ยว 50 คน
 • คณะวิเทศศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
   • วิเทศธุรกิจ:จีน 30 คน
   • จีนศึกษา 30 คน
   • ไทยศึกษา 30 คน
   • วิเทศศึกษา (วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาหลี หรือวิชาเอกเกาหลีศึกษา) 30 คน
   • ยุโรปศึกษา : อังกฤษฝรั่งเศส 30 คน
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน
   • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 20 คน
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 คน
   • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 20 คน
   • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 20 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร์ภูเก็ต 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละสาขาวิชา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์