รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 18 เมษายน 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • คหกรรมศาสตร์
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
   • เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีไทยศึกษา
   • นาฏศิลป์ไทย
   • จิตวิทยา
   • ฟิสิกส์
   • พระพุทธศาสนา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ดนตรีไทย
   • ดนตรีตะวันตก
   • นาฏศิลป์และการละคร
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การบริหารและพัฒนาเมือง
   • ภาษาจีนธุรกิจ
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเซรามิก
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีอาคาร
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมพลังงาน
 • วิทยาลัยนานาชาติ (กำหนดการจะต่างกับคณะอื่นๆ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
   • การจัดการการประชุมสัมนาและการจัดงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: